Opony do samochodów osobowych/Van/4x4

Stworzona, by trwać.

Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

CONTINENTAL OPONY POLSKA SP. Z O.O.


DEFINICJE

 1. Polityka:
  niniejszy dokument, Polityka przetwarzania danych osobowych Continental Opony Polska Sp. z o.o.
 2. Administrator, Continental:
  Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.
 3. Dane osobowe:
  informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. RODO:
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Osoba, której dane dotyczą, podmiot danych, osoba:
  każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora
  w związku z prowadzona przez niego działalnością.
   


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności z RODO.
Administrator stosuje się do zasady zapewnienia transparentności (przejrzystości) przetwarzania danych osobowych. Osoby których dane dotyczą są informowane
o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania. Klauzule informacyjne określające zasady przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik do niniejszej Polityki.
Administrator respektuje zasadę minimalizacji danych osobowych. Dane zbierane są
w zakresie niezbędnym do danego celu przetwarzania, oraz przetwarzane tylko przez wymagany i uzasadniony okres retencji.
Administrator w każdym przypadku (w poszczególnych klauzulach informacyjnych) informuje osoby, których dane dotyczą o dobrowolności lub wymogu podania danych osobowych.
 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązujące w Continental procedury zapewniają odpowiedni poziom poufności oraz integralności przetwarzanych danych. Do danych osobowych maja dostęp tylko osoby zapoznane z przepisami i posiadające stosowne upoważnienia.
Administrator stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, integralność i poufność przetwarzanych przez niego danych osobowych.
Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do zidentyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

ODBIORCY DANYCH

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, agencje marketingowe, czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).
Administrator podejmuje niezbędne kroki przy wyborze podmiotów przetwarzających i korzysta tylko z dostawców gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych.


TRANSFER DANYCH POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, agencje marketingowe, czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

Administrator podejmuje niezbędne kroki przy wyborze podmiotów przetwarzających i korzysta tylko z dostawców gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych.


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Osobom, których dane dotyczą, przysługują w uzasadnionych przypadkach następujące prawa:

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych,

2. Prawo uzyskania kopii danych,

3. Prawo do sprostowania,

4. Prawo do usunięcia danych,

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania.

6. Prawo do przenoszenia danych.

7. Prawo do wycofania zgody.

8. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.


W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw podmiotów danych może następować za pomocą następujących kanałów kontaktowych podanych poniżej.
Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych:

 1. Drogą mailową na adres: rodo@conti.de
 2. Korespondencyjnie na adres: ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa
  (z dopiskiem „ochrona danych osobowych”).

KLAUZULE INFORMACYJNE

Informacje dotyczące okoliczności przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii osób stanowią załączniki do niniejszej Polityki.

Lista załączników:

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: Rodo@conti.de.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

1. REKRUTACJA
W celu wyboru kandydata do pracy przetwarzamy następujące dane osobowe:


a) Dane podstawowe (imię lub imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Państwa, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
W zakresie danych podstawowych przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


b) Dane dodatkowe zawarte w Państwa zgłoszeniu (np. wizerunek);
Przetwarzanie następuje na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która została wyrażona przez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego.


Zgoda może być odwołana w każdej chwili osobiście w siedzibie Spółki, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora zob. pkt 1). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


Brak zgody lub jej wycofanie, nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania pracownika.


c) Inne dane pozyskane w trakcie procesu rekrutacyjnego;
Przetwarzanie niezbędne jest do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na zatrudnianiu nowego personelu.


W ramach obecnej rekrutacji dane będą przetwarzane są przez 6 miesięcy od daty złożenia CV lub do momentu wycofania zgody (na dodatkowe dane) lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu (w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes pracodawcy).


2. USTALENIE, DOCHODZENIE LUB OBRONA PRZED ROSZCZENIAMI
Dane mogą być przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.


Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na obronie interesów przedsiębiorcy.


Dane te przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

ODBIORCY DANYCH I TRANSFER DANYCH POZA EOG

W związku z prowadzoną działalnością dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).
Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

W zakresie danych podstawowych podanie ich przez kandydata jest obowiązkiem wynikającym z Kodeksu Pracy. Brak podania tych danych będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
Podanie danych dodatkowych jest dobrowolne i nie jest obowiązkiem wynikającym
z przepisów prawa, nie mniej jest konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.
Administrator może przetwarzać również dane o stanie zdrowia osób uczestniczących
w rekrutacji zgodnie z art. 2a ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w celu realizacji obowiązków pracodawcy względem osób niepełnosprawnych. Przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane o stanie zdrowia jest dobrowolne.

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: Rodo@conti.de.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Retencja
1) realizacja zobowiązań pracodawcy wynikających ze stosunku pracy
przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
10 lat od zakończenia stosunku pracy
2) realizacja obowiązków pracodawcy wynikających prawa pracy
przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z Kodeksem pracy oraz aktami wykonawczymi
10 lat od zakończenia stosunku pracy
3) zgłoszenie osób do ubezpieczenia społecznego
przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. Z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych
5 lat od zakończenia stosunku pracy
4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej
przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków
5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy
6 lat od zakończenia współpracy 


ODBIORCY DANYCH

Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, księgowych, kancelarie prawne, agencje marketingowe (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
 5. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do zawarcia i wykonania umowy o pracę. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest zatrudnienie pracownika lub prawidłowe wykonanie zadań pracodawcy.

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: Rodo@conti.de.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Retencja
1) nawiązywanie relacji handlowych – zakupy
przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na zakupie towarów i usług niezbędnych do prowadzenia działalnoścido czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
2) zawarcie i wykonanie umowy kupna
przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)do momentu rozwiązania umowy
3) składanie reklamacji, skarg, wniosków
przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości dostaw
rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej
przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków
5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy
6 lat od zakończenia współpracy lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu


ODBIORCY DANYCH I TRANSFER POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).
Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy),
 5. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej. Bez podania swoich danych, nie możliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawieranie umów, czy ich wykonanie.

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: Rodo@conti.de.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Retencja
1) nawiązywanie relacji handlowych – sprzedaż
przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usług
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
2) zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży
przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonana umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
do momentu rozwiązania umowy
3) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków
przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy
rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
4) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej
przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków
5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
5) windykacja  należności
przetwarzanie niezbędne jest  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowej
do momentu pełnego rozliczenia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
6) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy
6 lat od zakończenia współpracy lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
7) marketing usług własnych
przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcy
przez okres utrzymywania relacji biznesowych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
8) marketing usług / towarów obcych – partnerów
przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczych
przez okres utrzymywania relacji biznesowych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu


ODBIORCY DANYCH I TRANSFER DANYCH POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, agencje marketingowe, czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).
Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie umowy)
 5. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, choć konieczne by zawrzeć i w prawidłowy sposób zrealizować umowę. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie umowy oraz realizacja celów opisanych w niniejszej klauzuli.

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: Rodo@conti.de.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Retencja
1) nawiązywanie relacji handlowych – sprzedaż z podmiotem, którego reprezentuje dana osoba
przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dążeniu do sprzedaży usług
do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu / żądania usunięcia
2) rozpatrywanie reklamacji, skarg, wniosków
przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o jakości i wizerunek przedsiębiorcy
rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
3) prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej
przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków
5 pełnych lat od zakończenia roku kalendarzowego
4) ściąganie należności
przetwarzanie niezbędne jest  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na utrzymaniu płynności finansowej
do momentu pełnego rozliczenia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
5) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – obrona interesów przedsiębiorcy

6 lat od zakończenia współpracy lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu

6) marketing usług własnychprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na dbaniu o interesy i dobry wizerunek przedsiębiorcyprzez okres utrzymywania relacji biznesowych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
7) marketing usług / towarów obcych – partnerówprzetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na sprzedaży usług i promowaniu partnerów gospodarczychprzez okres utrzymywania relacji biznesowych lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu


ODBIORCY DANYCH I TRANSFER DANYCH POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, agencje marketingowe, czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).
Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania danych niemożliwe jest wykonanie zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy stronami współpracy.

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: Rodo@conti.de.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Retencja
1) rejestracja  korespondencji i udzielanie odpowiedzi
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na wywiązywaniu się z terminowego odpowiadania na pisma, terminowe realizowanie płatności dla dostawców, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stornami zainteresowanymi10 lat od nadania lub odebrania korespondencji lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na obronie interesów przedsiębiorcydo czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu


ODBIORCY DANYCH I TRANSFER DANYCH POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).
Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji korespondencji przychodzącej oraz udzielenia odpowiedzi. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe załatwienie spraw będących przedmiotem korespondencji.

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

Szczegółowe informacje dotyczące danych gromadzonych przez serwisy www prowadzone przez Continental Opony Polska oraz informacje na temat plików cookie, znajdują się na poszczególnych stronach w odrębnych dedykowanych sekcjach (np. w zakładkach Polityka Prywatności, Polityka dotycząca plików cookie).

  

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: Rodo@conti.de.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Retencja
1) korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - polegającego na prowadzeniu strony internetowej2 lata od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami
Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na obronie interesów przedsiębiorcydo czasu przedawnienia roszczeń lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu


ODBIORCY DANYCH I TRANSFER POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).
Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie aby wejść i skorzystać z mojej strony internetowe. Bez podania swoich danych, nie możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią stron www.

Podczas spotkań organizowanych przez Continental Opony Polska może być rejestrowany obraz i dźwięk. W takim wypadku organizator każdorazowo poinformuje o tym fakcie uczestników spotkania. Zgromadzony materiał może zostać wykorzystany w materiałach promocyjnych, w celu promocji marki oraz produktów i usług Continental.


Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa wizerunek został utrwalony, prosimy
o poinformowanie o tym organizatora podczas wydarzenia lub mailowo, na adres podany w klauzuli informacyjnej.


ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: Rodo@conti.de.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA

Dane przetwarzane będą w celu promocji marki Continental oraz wydarzeń organizowanych przez Continental Opony Polska.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest promowanie marki oraz produktów i usług administratora danych.


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od czasu organizacji wydarzenia lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 

ODBIORCY DANYCH I TRANSFER POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).
Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA


W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne.


ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: Rodo@conti.de.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA


Dane przetwarzane są w celach:
1) podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w związku z przekazanym wnioskiem dotyczącym realizacji praw podmiotu danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego określonego w art. 12 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);


2) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu administratora(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego m.in. na obronie swoich interesów, dbaniu o dobre imię spółki i ochronę marki, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


ODBIORCY DANYCH I TRANSFER POZA EOG

Dane mogą być przekazywane podmiotom wchodzącym w skład Grupy Continental oraz zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, czy kancelarie prawne (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).
Grupa Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (Wiążące Reguły Korporacyjne), w oparciu o które dane mogą być przekazywane w ramach Grupy poza Europejski Obszar Gospodarczy.


PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA


W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie, aby zrealizować swoje uprawnienia wynikające z RODO. Bez podania danych nie będzie możliwa weryfikacja tożsamości osoby, której dane dotyczą i realizacja jego praw.

Related Topics