Opony do samochodów osobowych/Van/4x4

stage_image1_lg

O firmie

Warunki udziału w konkursie

1. Organizator
Konkurs organizowany jest przez Continental Reifen Deutschland GmbH, Büttnerstr 25, 30165 Hannover, Germany.
Wszelkie pytania, komentarze bądź zażalenia dotyczące konkursu należy kierować na adres onlinemarketing@conti.de.


2. Warunki udziału
2.1 Do konkursu można przystąpić za pośrednictwem jednorazowej rejestracji. Aby się zarejestrować, wypełnij formularz rejestracyjny i odpowiedz na pytanie konkursowe do 29 Czerwca 2018. Udział w konkursie jest darmowy.


2.2 Uprawnione do udziału są wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terytorium Federalnej Republiki Niemiec. Aby się zarejestrować, należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Wzięcie udziału pod fałszywym imieniem i nazwiskiem lub w imieniu innej osoby nie jest dozwolone. Wzięcie udziału w konkursie więcej niż raz (lub pod innymi imionami i nazwiskami) nie jest dozwolone.


2.3 Na podstawie punktu 15 i następnych niemieckiej Ustawy o Spółkach Akcyjnych osoby takie jak pracownicy firmy Continental lub firmy powiązanej z firmą Continental, członkowie ich rodzin oraz osoby zaangażowane w projektowanie i tworzenie konkursu nie są uprawnione do udziału w konkursie.


3 Czas trwania konkursu i nagrody
3.1 Okres trwania konkursu rozpoczyna się o północy 28 Maja 2018 i kończy o północy 29 Czerwca 2018.


3.2 Po zamknięciu konkursu firma Continental przeprowadzi losowanie nagród spośród wszystkich zgłoszeń i losowo wybierze imiona i nazwiska wygranych.


3.3 W drodze losowania wśród wszystkich uczestników zostaną przyznane następujące nagrody:
Pierwsza nagroda: Amazon voucher
Druga nagroda: Amazon voucher
Trzecia nagroda: Amazon voucher
Czwarta nagroda: Amazon voucher
Piąta nagroda: Amazon voucher

Zwrot, zamiana lub wymiana nagrody na gotówkę nie jest dozwolona.


3.4 Zwycięzca jest odpowiedzialny za odpowiednie opodatkowanie nagrody.


3.5 Firma Continental zastrzega sobie prawo do przedwczesnego zakończenia lub przedłużenia konkursu bez wcześniejszego powiadomienia lub bez przyczyny. Ma to zastosowanie w szczególności, gdy nie ma gwarancji, że konkurs można właściwie przeprowadzić ze względu na ograniczenia techniczne lub prawne. W takich przypadkach uczestnicy nie mają prawa do jakichkolwiek roszczeń wobec firmy Continental.


4 Powiadomienie zwycięzców
4.1 Po zakończeniu losowania zwycięzcy zostaną niezwłocznie poinformowani za pośrednictwem wiadomości e-mail.


4.2 Jeśli zwycięzca nie skontaktuje się z firmą Continental lub odpowiednim partnerem w ciągu [_2_] tygodni od momentu otrzymania powiadomienia, nagroda zostanie utracona bez możliwości wymiany. Jeżeli nagrody nie będzie można dostarczyć w ciągu [_2_] miesięcy od momentu powiadomienia zwycięzcy, z powodów, za które odpowiedzialny jest zwycięzca, nagroda zostanie utracona bez możliwości wymiany.


5 Wyłączenie z udziału w konkursie
Firma Continental zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników z konkursu, odmowy lub odebrania nagrody osobom, względem których istnieje podejrzenie podania fałszywych informacji, manipulacji, naruszenia niniejszych warunków udziału lub popełnienia jakiegokolwiek innego czynu zabronionego.


6 Zastrzeżenie
Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości, że firma Continental nie gwarantuje ani nie zapewnia dostępności witryn internetowych wymaganych do wzięcia udziału w konkursie lub ich treści. Firma Continental zastrzega sobie prawo do zamknięcia witryn internetowych (również bez wcześniejszego powiadomienia) i do ograniczenia do nich dostępu zarówno w pełni, jak i częściowo. Firma Continental nie jest odpowiedzialna za niewypłacalność partnerów konkursowych lub wynikających z tego konsekwencji w odniesieniu do przeprowadzenia konkursu i rozdania nagród. Firma Continental, jej organy, pracownicy lub wykonawcy nie są odpowiedzialni za szkody spowodowane przez błędy, opóźnienia lub zakłócenia transmisji, usterki w sprzęcie lub usługach technicznych, niewłaściwą treść, utratę lub usunięcie danych, złośliwe oprogramowanie lub szkody, które mogą nastąpić z jakiegokolwiek innego powodu podczas udziału w konkursie, o ile firma Continental nie jest odpowiedzialna za takie szkody z uwagi na złe intencje lub rażące niedbalstwo. Powyższe wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku obrażeń ciała, zagrożenia życia lub zdrowia.


7 ZGODA
7.1 Rejestrując się, uczestnicy wyrażają swoją wyraźną zgodę, aby firma Continental przechowywała ich dane osobowe przez okres trwania konkursu w takim stopniu, w jakim transfer i przechowywanie są konieczne, aby przeprowadzić konkurs. Po zakończeniu konkursu dane zostaną usunięte zgodnie z przepisami prawnymi. O ile uczestnicy nie udzielą wyraźnej zgody, informacje dostarczone w ramach konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i nie zostaną ujawnione stronom trzecim bez wyraźnej zgody uczestników.


7.2 Uczestnicy mają prawo do wycofania swojej zgody na przechowywanie ich danych i wycofania się z konkursu w dowolnej chwili. Zgodę należy wycofać, pisząc na adres Continental Reifen Deutschland GmbH, Büttnerstr 25, 30165 Hannover, Germany lub wysyłając wiadomość e-mail na adres onlinemarketing@conti.de. Po wycofaniu zgody zgromadzone i przechowywane dane osobowe dotyczące konkretnego uczestnika zostaną natychmiast usunięte.


8 Inne
8.1 Odwołanie do sądu nie jest dozwolone.


8.2 Niniejsze warunki udziału i całość relacji prawnych między uczestnikami a firmą Continental regulowane są wyłącznie przez prawo Polska.


8.3 W przypadku częściowego lub całkowitego unieważnienia jednego z niniejszych warunków udziału pozostałe warunki udziału pozostają wiążące. Unieważnione postanowienie lub warunek zostanie zastąpione prawomocną klauzulą mającą na celu możliwie jak najbliższe odwzorowanie założeń komercyjnych i przeznaczenia unieważnionego postanowienia lub warunku. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy warunki udziału zawierają w przepisach niezamierzone zaniechanie.


8.4 O ile dozwolone jest porozumienie w tej sprawie, miejscem realizacji i miejscem sądu właściwego jest Hanover, Germany. Jeżeli sąd właściwy uczestnika znajduje się poza Niemcami lub uczestnik przeprowadzi się za granicę po dołączeniu do konkursu, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby firmy Continental.  

Używamy plików cookie w celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z naszej witryny internetowej. Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej lub zmienić ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce.