Opony do samochodów osobowych/Van/4x4

stage_image1_lg

O firmie

Kodeks Postępowania Dostawcy

I. Wstęp

Continental AG i wszystkie jej spółki zależne, w tym również podmioty, w których spółka należąca do grupy Continental po- siada udział mniejszościowy (zwane dalej łącznie „Continental”) są zobowiązane do przestrzegania zasad uczciwości i rzetelności we wszystkich swoich działaniach w stosunku do pracowników, klientów, dostawców, konkurentów i innych interesariuszy. Continental uznaje fakt, że na globalnym rynku występują różne wymogi prawne i kulturowe. Continental oczekuje, że wszyscy dostawcy i klienci firmy będą postępować z taką samą rzetelnością, uczciwością i odpowiedzialnością we wszystkich aspektach swojej działalności. Niniejszy Kodeks Etyczny Dostawcy (zwany dalej „Kodeksem Dostawcy”) zwraca uwagę na istotne normy zgodne z wartościami firmowymi Continental, których każdy dostawca Continental musi ściśle przestrzegać.

II. Zasady

1. Zastosowanie Niniejszy Kodeks

Dostawcy ma zastosowanie do wszystkich dostawców, klientów, konsultantów, sprzedawców, pośredników, kupców, dealerów, wykonawców, agentów oraz innych dostawców towarów i usług dla Continental na całym świecie (zwanych dalej „Dostawcą”). Choć Continental zamierza utrzymywać ważność Kodeksu Dostawcy przez czas nieokreślony, zastrzega sobie prawo do zmiany lub uchylenia niniejszej polityki w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny lub bez podania przyczyny.


2. Przestrzeganie Kodeksu Dostawcy

Dostawca przyjmuje do wiadomości normy Kodeksu Dostawcy i zobowiązuje się do ich przestrzegania jako integralnego elementu współpracy między Dostawcą a Continental, mającego dla Dostawcy charakter obowiązkowy.

Dostawca winien znać praktyki biznesowe swoich dostawców i podwykonawców oraz zobowiązać ich do przestrzegania niniejszego Kodeksu Dostawcy.

W celu wyjaśnienia wszelkich kwestii związanych z Kodeksem Dostawca winien kontaktować się z Działem Zaopatrzenia/Zakupów Continental.


3. Przestrzeganie przepisów prawa

Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich mających zastosowanie przepisów ustawowych, wykonawczych i innych regulacji prawnych obowiązujących w państwach, w których prowadzi działalność oraz do utrzymywania systemu kontroli przestrzegania tych przepisów.


4. Poszanowanie praw człowieka

Dostawca i Klient jest zobowiązany do traktowania wszystkich osób z szacunkiem i w uczciwy sposób oraz do przestrzegania praw człowieka określonych np. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przyjętej przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz w „Trójstronnej deklaracji zasad dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych i polityki społecznej” Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), w tym m.in. zakazu pracy przymusowej i zatrudniania dzieci, jak również do zapewnienia odpowiednich wynagrodzeń, świadczeń społecznych, godzin pracy, swobody zrzeszania się i innych godziwych warunków pracy zgodnie z obowiązującym prawem.

Dostawca jest zobowiązany do utrzymywania środowiska pracy wolnego od prześladowań, dyskryminacji i nękania ze względu na płeć, wiek, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe, obywatelstwo, wyznanie lub przekonania religijne, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową, status weterana, orientację seksualną lub wszelkie inne cechy objęte ochroną zgodnie z obowiązującym prawem.


5. Przestrzeganie przepisów  prawa antymonopolowego  i o ochronie konkurencji

Dostawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa antymonopolowego, prawa handlowego oraz wszelkich innych przepisów prawa dotyczących np. monopoli, nieuczciwej konkurencji, ograniczeń handlu i konkurencji oraz stosunków z konkurentami i klientami.

Dostawca nie może zawierać porozumień z konkurentami ani  podejmować innych działań mogących mieć nieuczciwy wpływ na konkurencję, w tym m.in dotyczących zmowy cenowej lub podziału runku.


6. Zwalczanie korupcji

Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów antykorupcyjnych, w tym dotyczących zagranicznych praktyk korupcyjnych.

Dostawca nie może dopuścić się korupcji, przekupstwa, kradzieży, defraudacji, wymuszenia lub użycia nielegalnych płatności, w tym m.in. wszelkich płatności lub innych świadczeń na rzecz dowolnej osoby, firmy lub urzędnika państwowego w celu wpłynięcia na proces decyzyjny, bez względu na to, czy wiąże się to z naruszeniem obowiązującego prawa czy też nie, jak również nie może tolerować takich zachowań w żadnej formie.

Dostawca zobowiązuje się, że nigdy nie będzie proponować, przekazywać, żądać ani przyjmować łapówek, nielegalnych płatności, prowizji, odsypów, zachęt, prezentów, rozrywek, przysług i innych korzyści majątkowych w zamian za zapewnienie możliwości handlowych w relacjach z Continental lub mających jakikolwiek związek z działalnością gospodarczą Continental.


7. Bezpieczeństwo produktów, ochrona zdrowia i środowiska

Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska oraz do ochrony zasobów i środowiska w maksymalnym możliwym stopniu.


8. Ochrona danych, poufność informacji i własność  intelektualna

Dostawca winien przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych.

Obowiązkiem Dostawcy jest zachowanie ścisłej poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową, uzyskanych w ramach działalności gospodarczej we współpracy z Continental (zwanych dalej „Informacjami Poufnymi”) oraz do niewykorzystywania ich w niewłaściwy sposób i nieujawniania osobom trzecim. Ponadto Dostawca jest zobowiązany do ochrony i zabezpieczenia własności intelektualnej Continental jako Informacji Poufnych.


9. Przepisy eksportowe i importowe

Dostawcy są zobowiązani do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów o kontroli importu i eksportu, w tym m.in. sankcji, embarga oraz innych przepisów ustawowych i wykonawczych, nakazów i polityk rządowych w zakresie kontroli przekazywania lub przewozu towarów i technologii.


10. Naruszenia  Kodeksu Dostawcy

Postanowienia niniejszego Kodeksu Dostawcy stanowią podstawę współpracy Continental z Dostawcą. W związku z tym, w przypadku nieprzestrzegania Kodeksu przez Dostawcę, Continental zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia współpracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Używamy plików cookie w celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z naszej witryny internetowej. Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej lub zmienić ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce.