Opony do samochodów osobowych/Van/4x4

Odpowiedzialnie pozyskiwany kauczuk naturalny

Kauczuk naturalny

Jimbophotoart – stock.adobe.com

Firma Continental od dawna aktywnie angażuje się w zwiększenie przejrzystości w swoich światowych łańcuchach dostaw. Staramy się wdrażać konkretne ulepszenia dzięki zastosowaniu holistycznego podejścia. Właśnie dlatego prowadzimy szereg działań, aby zapewnić odpowiedzialne pozyskiwanie wszystkich surowców najpóźniej do 2050 roku. Do 2030 roku chcemy pozyskiwać cały zużywany przez nas kauczuk naturalny ze zrównoważonych źródeł.

Jesteśmy przekonani, że tylko wspólnym wysiłkiem wszystkich naszych interesariuszy możemy ograniczyć ryzyko i negatywny wpływ na pracowników, społeczności, lasy, bioróżnorodność i grunty rolne. Dlatego angażujemy się w różne projekty zarówno w branży oponiarskiej, jak i poza nią, takie jak nasz projekt zrównoważonego pozyskiwania kauczuku naturalnego.


Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju:

 • Najpóźniej do 2050 roku nasze opony będą wykonane w 100 procentach z materiałów przyjaznych dla środowiska.
 • Najpóźniej do 2050 roku nasz łańcuch dostaw opon będzie w 100% neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla

Definicja odpowiedzialnie pozyskiwanego kauczuku naturalnego

Dla Continental kauczuk naturalny pozyskiwany w odpowiedzialny sposób jest zasobem odnawialnym o przejrzystym łańcuchu dostaw, który jest pozyskiwany w zrównoważony  sposób za pomocą mechanizmu należytej staranności w celu ochrony praw człowieka, zminimalizowania wpływu na środowisko, poprawy źródeł utrzymania i wydajności społeczności, przy jednoczesnym zapewnieniu uczciwego i sprawiedliwego łańcucha wartości.


 • Ochrona praw pracowniczych
 • Poszanowanie różnorodności i zapobieganie wykluczeniu
 • Poszanowanie praw do użytkowania gruntów
 • Brak korupcji
 • Zapobieganie wylesianiu
 • Ochrona zasobów o szczególnej wartości przyrodniczej i terenów zasobnych w pierwiastek węgla
 • Zero odpadów
 • Brak użycia szkodliwych substancji chemicznych
 • Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych
 • Neutralność węglowa w całym łańcuchu dostaw
 • Sprawiedliwy podział kosztów i dochodów w całym łańcuchu wartości

 • Pełna przejrzystość
 • Analiza należytej staranności łańcucha dostaw od gospodarstw rolnych po zakłady produkcyjne
 • Inicjatywy w zakresie naprawy / migracji
 • Zaangażowanie interesariuszy

Działania, które pozwalają firmie Continental na odpowiedzialne pozyskiwanie kauczuku naturalnego

Drzewa kauczukowe

Chokchaipoo – stock.adobe.com

Kauczuk naturalny jest uznawany przez firmę Continental za odpowiedzialnie pozyskiwany, jeżeli w oparciu o nasz mechanizm należytej staranności, zostały zminimalizowane ryzyka na różnych poziomach naszego łańcucha dostaw. W  systemie zasad należytej staranności zdefiniowaliśmy minimalne kryteria zgodnie z GPSNR (Globalna platforma na rzecz zrównoważonego kauczuku naturalnego), które muszą zostać spełnione, aby kauczuk naturalny został sklasyfikowany jako odpowiedzialnie pozyskiwany kauczuk.

System zasad należytej staranności obejmuje szereg procesów i narzędzi mających na celu ocenę, łagodzenie i monitorowanie zagrożeń dla środowiska, społeczeństwa i praw człowieka dla dostawców bezpośrednich i pośrednich (na wczesnym etapie łańcucha dostaw) aż do drobnych właścicieli. Narzędzia te obejmują naszą "Politykę zrównoważonego nabywania kauczuku naturalnego", cyfrowe systemy analizy ryzyka oraz zweryfikowane procedury ujawniania informacji przez firmę.

Jako członek-założyciel Globalnej platformy na rzecz zrównoważonego kauczuku naturalnego (GPSNR) firma Continental jest również aktywnie zaangażowana w opracowywanie globalnych wytycznych dotyczących zrównoważonego pozyskiwania kauczuku naturalnego i konsekwentnie wdraża uzgodnione wytyczne.


„Polityka zrównoważonego pozyskiwania kauczuku naturalnego” firmy Continental określa jasne obowiązki i zobowiązania wszystkich naszych partnerów w całym łańcuchu wartości kauczuku naturalnego. 

W celu zapewnienia zgodności z określonymi zasadami właściwych polityk w zakresie pozyskiwania surowców, firma Continental korzysta z cyfrowych systemów analizy ryzyka. W przypadku wszystkich bezpośrednich i centralnie zarządzanych dostawców (poziom 1) oceniamy zagrożenia dla praw człowieka, środowiska i etyczne w procesach biznesowych i zakupowych naszych dostawców, w szczególności na podstawie raportów opracowanych przez tychże dostawców poddanych weryfikacji przy wsparciu partnerów zewnętrznych.
Firma Continental korzysta z cyfrowych systemów analizy ryzyka w celu zapewnienia zgodności z określonymi zasadami swojej polityki zakupów. W przypadku wszystkich bezpośrednich i centralnie zarządzanych dostawców (poziom 1) oceniamy zagrożenia dla praw człowieka, środowiska i etyczne w procesach biznesowych i zakupowych naszych dostawców, w szczególności na podstawie raportów opracowanych przez tychże dostawców poddanych weryfikacji przy wsparciu partnerów zewnętrznych (EcoVadis). Firma Continental wyznaczyła sobie cel uzyskania ważnego i zweryfikowanego ujawnienia informacji od wszystkich bezpośrednich dostawców w ramach centralnej puli zakupowej najpóźniej do 2025 r.

 

W celu zwiększenia przejrzystości i zrównoważonego rozwoju w ramach łańcucha dostaw firma Continental aktywnie współpracuje z konkurentami i interesariuszami w ramach różnych projektów wspólnego podejścia sektorowego. Na przykład, jako siła napędowa innowacji w sektorze kauczuku naturalnego, firma Continental i partnerzy (Michelin, SMAG) już w 2019 r. utworzyli wspólne przedsięwzięcie „Rubberway" do celów cyfrowej analizy ryzyka w łańcuchu dostaw (Poziom 1 – Poziom X).

Już od 2018 r. jesteśmy zaangażowani we wspólny projekt z niemiecką agencją pomocy rozwojowej GIZ w indonezyjskim regionie Kalimantan Zachodni na Borneo, aby zapobiegać zagrożeniom dla zrównoważonego rozwoju. Małe gospodarstwa rolne w sektorze kauczuku naturalnego są przeszkolone w zakresie uprawy surowców wysokiej jakości zgodnie z jasno określonymi kryteriami zrównoważonego rozwoju. Celem jest poprawa dochodów uczestników projektu dzięki wytwarzaniu kauczuku naturalnego lepszej jakości.

Nasi wysoko wykwalifikowani eksperci od wielu lat badają innowacyjne zrównoważone materiały, takie jak kauczuk naturalny z mniszka lekarskiego. Głównym celem projektu Taraxagum jest zaprzestanie w przyszłości importu kauczuku naturalnego wyłącznie z tropików oraz jego wytwarzanie jak najbliżej zakładów produkujących opony, aby zapobiegać trwającemu wylesianiu i ograniczyć emisję CO2 spowodowaną długimi szlakami transportowymi. 

Mapa Taraxagum
W regionie dla regionu: Opony z gumą z mniszka lekarskie
 

Wraz z Security Matters (SMX), firmą skupiającą się na digitalizacji obiektów fizycznych w technologii blockchain, pracujemy nad opracowaniem i przetestowaniem technologii znacznikowej dla kauczuku naturalnego. Specjalna technologia znacznikowa, opracowana przez partnerów projektu do stosowania w obszarze kauczuku naturalnego, ma przyczynić się do jeszcze większej przejrzystości i identyfikowalności w całym łańcuchu wartości opon i wyrobów z kauczuku technicznego firmy Continental w przyszłości.

Dzięki specjalnym zabezpieczeniom, stosowanie substancji znacznikowych umożliwia niewidoczne znakowanie kauczuku naturalnego informacją o jego dokładnym pochodzeniu geograficznym. Za pomocą specjalnych urządzeń do odczytu i specjalnie opracowanego oprogramowania można odczytać informacje na temat kauczuku naturalnego, a jego pochodzenie można dokładnie przypisać w dowolnym momencie. W ramach uprzemysłowienia tej technologii możliwe byłoby również powiązanie technologii znacznikowej z technologią blockchain, która jak wiadomo jest szczególnie odporna na fałszowanie.


Ze skutkiem natychmiastowym firma Continental będzie realizować część zakupów kauczuku naturalnego poprzez nową platformę handlu cyfrowego, której celem jest zapewnienie większej przejrzystości i zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw kauczuku naturalnego. Nowa platforma HeveaConnect waliduje kluczowe aspekty zrównoważonego łańcucha dostaw i zapewnia zgodność poprzez przejrzystość i specjalne oferty. Uczestnicy rynku otrzymują znormalizowane informacje na temat jakości, identyfikowalności i zgodności z normami społecznymi i środowiskowymi, a także informacje na temat średnich cen sprzedaży.

 

Powiązane artykuły

ContiRe.Tex

ContiRe.Tex

Dowiedz się, jak Continental wspiera walkę z zanieczyszczeniem plastikiem


Czytaj więcej

The Conti GreenConcept at IAA Mobility 2021

Nico Rosber & Nikolai Setzer with the new GreenConcept tire

Our GreenConcept tire underlines Continental’s commitment to the clean mobility of the future. Nico Rosberg is impressed. Are you? 

Czytaj więcej

Rolling into a sustainable future

A Continental factory that provides its own clean energy

Vision 2030 leads the way for our journey towards sustainable mobility, as the most progressive tire company in terms of environmental and social responsibility.

Czytaj więcej